1
Tài liệu kế toán

Cách tính tỉ lệ lao động khuyết tật để được hưởng ưu đãi miễn thuế TNDN

Theo Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH, cách xác định tỷ lệ lao động là người khuyết tật được tính như sau: ♦ Tỷ lệ % lao động là người khuyết tật được sử dụng tại cơ sở sản xuất, kinh doanh (sau

Xem thêm

Xác định thời gian còn lại để được hưởng ưu đãi thuế

Xác định thời gian còn lại để được hưởng ưu đãi thuế Doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN (bao gồm mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế) theo quy định tại các văn bản quy

Xem thêm

Trích quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp Doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam được trích tối đa 10% thu nhập tính thuế hàng năm trước khi tính

Xem thêm

Điều kiện, nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế TNDN

Điều kiện, nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế TNDN Các ưu đãi về thuế TNDN chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định và đăng ký, nộp

Xem thêm

Thuế suất ưu đãi

Thuế suất ưu đãi Căn cứ theo Điều 19, chương VI, Thông tư 123/2012. Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi quy định tại Điều này được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu

Xem thêm

Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế

Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế Căn cứ theo Điều 20, chương VI, Thông tư 123/2012. Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại Điều này được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp

Xem thêm

Thuế xuất, nhập khấu – Biểu thuế xuất nhập khẩu 2013

Theo thông tư 193/2012/TT-BTC, Biểu thuế nhập khẩu 2013 vẫn được xây dựng theo hệ thống mã số HS 8 chữ số tương tự như Biểu Thuế 2012 ban hành tại Thông tư 157/2012/TT-BTC đồng thời có thêm Chương 98 quy định

Xem thêm

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được giảm tần suất kê khai thuế

Trong năm 2013, công tác cải cách và hiện đại hóa quản lý thuế đã thu được những kết quả khả quan, tạo tiền đề quan trọng để Việt Nam phấn đấu đến năm 2015 sẽ là một trong 5

Xem thêm

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TỪ NGÀY 1/1/2014

Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) sửa đổi gồm các nội dung cơ bản sau: 1. Về khái niệm cơ sở thường trú:  Sửa đổi khái niệm về cơ sở thường trú (bỏ cụm từ “mang lại thu nhập”),

Xem thêm

TÀI KHOẢN 142 CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN

TÀI KHOẢN 142 CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN Tài khoản 142 dùng để phản ánh các khoản chi phí thực tế đã phát sinh, nhưng chưa được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ phát sinh

Xem thêm