Tài sản cố định – CCDC

Xử lý Tài sản cố định hình thành tự xây dựng, sản xuất

Xử lý Tài sản cố định hình thành tự xây dựng, sản xuất

Tài sản cố định hình thành do DN tự xây dựng, sản xuất khi hoàn thành có phải lập hóa đơn? Cách hạch toán tài sản cố định tự xây dựng cơ bản, Thủ tục đối với TSCĐ tự xây dựng. Kế toán Hà Nội xin giải đáp tất cả các vướng mắc liên quan tới việc […]

Xem thêm

Quy định về trích khấu hao tài sản cố định

QUY ĐỊNH VỀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH  Điều 9. Nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ: 1. Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ những TSCĐ sau đây: – TSCĐ đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn đang sử dụng vào hoạt động sản xuất […]

Xem thêm

Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ………………………, ngày………tháng………năm………… ĐĂNG KÝ PHƯƠNG PHÁP TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Tên đơn vị:………………………………………. Mã sốthuế:…………………………………. Địa chỉ……………………………………………. Thực hiện theo quy định tại Thông tư sô 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng […]

Xem thêm
Tắt Quảng Cáo [X]
giam 40% hoc phi