1

Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN CẤP TỐC xem ngay

HỌC KẾ TOÁN GIẢM 50% HỌC PHÍ xem ngay

LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN GIÁ RẺ xem ngay

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………………………, ngày………tháng………năm…………

ĐĂNG KÝ PHƯƠNG PHÁP

TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Tên đơn vị:……………………………………….

Mã sốthuế:………………………………….

Địa chỉ…………………………………………….

Thực hiện theo quy định tại Thông tư sô 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định của Bộ Tài Chính.  Đơn vị chúng tôi đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định với Cục thuế/Chi cục thuế…………………………..như sau:

Số

TT

Tên loại tài san cố định

Nguyên giá

Đăng ký

Phương pháp trích khấu hao

(1)

(2)

(3)

(4)

       
       
       
       
       

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIÊP

Lưu ý :

– Cột (4): Doanh nghiệp chọn đăng ký 1 trong 3 phương pháp trích khấu hao (phương pháp khấu hao theo đường thẳng; phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh; phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm).

– Trường hợp doanh nghiệp chỉ chọn duy nhất 1 phương pháp trích khấu hao tài sản cố định cho toàn bộ tài sản cố định của doanh nghiệp, thì không cần phải liệt kê tài sản cố định 

KHÓA TIN HỌC VĂN PHÒNG CƠ BẢNxem ngay

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG CƠ BẢNxem ngay

KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT CƠ BẢNxem ngay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *