1
Tài sản cố định – CCDC

Quy trình kiểm kê tài sản cố định trong doanh nghiệp

KẾ TOÁN HÀ NỘI tham khảo và chia sẻ cho các bạn: Quy trình kiểm kê tài sản cố định trong doanh nghiệp 1. Các bước trong quy trình kiểm kê tài sản cố định: Bước 1: Lãnh đạo (Giám đốc) DN công bố

Xem thêm

Xử lý Tài sản cố định hình thành tự xây dựng, sản xuất

Tài sản cố định hình thành do DN tự xây dựng, sản xuất khi hoàn thành có phải lập hóa đơn? Cách hạch toán tài sản cố định tự xây dựng cơ bản, Thủ tục đối với TSCĐ tự xây

Xem thêm

Quy định về trích khấu hao tài sản cố định

QUY ĐỊNH VỀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH  Điều 9. Nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ: 1. Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ những TSCĐ sau đây: – TSCĐ đã

Xem thêm

Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ………………………, ngày………tháng………năm………… ĐĂNG KÝ PHƯƠNG PHÁP TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Tên đơn vị:………………………………………. Mã sốthuế:…………………………………. Địa chỉ……………………………………………. Thực hiện theo quy

Xem thêm