1

Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN

KHÓA HỌC KẾ TOÁN KÈM RIÊNG THEO YÊU CẦU 1-1 xem ngay

KHÓA HỌC KẾ TOÁN NỘI BỘ CẤP TỐC ONLINE xem ngay

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG xem ngay

Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN

Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN ban hành kèm theo Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính, Dành cho trường hợp Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài.

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TỜ KHAI THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI
(Dành cho trường hợp Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài)
[01] Kỳ tính thuế: [  ] Tháng .. năm…hoặc [  ] Lần phát sinh: Ngày…tháng…năm…
[02]  Lần đầu  [  ]                     [03] Bổ sung lần thứ  [  ]

[04] Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay:………………………

[05] Mã số thuế của bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay:                            

[06] Địa chỉ : …………       [07] Quận/huyện:  …        [08] Tỉnh/thành phố: ……
[09] Điện thoại: ………   [10] Fax: …….          [11] E-mail: ……………

[12] Tên đại lý thuế (nếu có): ……………………

[13] Mã số thuế:                            

[14] Địa chỉ : …… [15] Quận/huyện: ……….  [16] Tỉnh/thành phố: ………
[17] Điện thoại: ………… [18] Fax: ………….. [19] E-mail: ………
[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số……………….ngày………………………

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
Nội dung Mã số thuế Hợp đồng số..
ngày/ tháng/ năm …
Doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT Ngày
thanh toán
Thuế giá trị gia tăng (GTGT) Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) Tổng số thuế phải nộp vào Ngân sách Nhà nước
Doanh thu tính thuế Tỷ lệ % thuế GTGT trên doanh thu Thuế giá trị gia tăng phải nộp Doanh thu tính thuế Tỷ lệ  thuế thu nhập doanh nghiệp Số thuế  được miễn giảm theo Hiệp định Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=6×7) (09) (10) (11) [12=(09×10)-(11)] (13)=(9)+(12)
1. Nhà thầu nước ngoài A  (*)                        
2. Nhà thầu nước ngoài B  (*)                        
3. Nhà thầu  nước ngoài C (*)                        
……                        
Tổng cộng:                        


Tổng số thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp kỳ này (Viết bằng chữ):…………………..

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số:…….

 ….,  Ngày …....tháng …….năm …….
 NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Ghi chú: (*) Trường hợp trong kỳ tính thuế có nhiều ngành kinh doanh thì ghi chi tiết theo từng ngành kinh doanh.

Tải về: Các bạn làm tờ khai này trực tiếp trên phần mềm HTKK nhé

LỚP TIN HỌC VĂN PHÒNG CƠ BẢNxem ngay

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁNxem ngay

KHÓA HỌC KẾ TOÁN CHO GIÁM ĐỐC CHỦ DOANH NGHIỆPxem ngay


    TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

    Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

    Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *