1
Những luật Thuế – Kế toán mới

Thông tư 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP

Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ tài chính Hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC và Thông tư 111/2013/TT-BTC BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Xem thêm