1

Sử dụng hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo

KHÓA HỌC KẾ TOÁN KÈM RIÊNG THEO YÊU CẦU 1-1 xem ngay

KHÓA HỌC KẾ TOÁN NỘI BỘ CẤP TỐC ONLINE xem ngay

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG xem ngay

Theo hướng dẫn thông tư 153:

2.4. Sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng và tiêu dùng nội bộ đối với tổ chức, cá nhân kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

a) Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ (sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại) thì phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền; dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo.

b) Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.

Hỏi:

1. Như vậy chi phí ở mục (b) nêu trên có bị khống chế 10% không? Vì theo thông tư 123 chỉ ghi Phần chi vượt quá 10% tổng số chi được trừ, bao gồm: chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh

2. Và hiện nay Công ty em muốn xuất hàng hóa của công ty cho người tiêu dùng, không thu tiền nhằm giới thiệu sản phẩm thì việc xuất hóa đơn thuộc mục (a) hay mục (b).

1. Căn cứ khoản 2.19, Điều 6, TT 123/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 07 năm 2012

Phần chi vượt quá 10% tổng số chi được trừ, bao gồm: chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh sẽ không được đưa vào CP được trừ.

Các khoản chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới bị khống chế nêu trên không bao gồm:

……

– Chi báo biếu, báo tặng cho các đối tượng là người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh; cán bộ, chiến sĩ ở hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Ngoài ra, khoản 1, Điều 6, TT TT 123/2012/TT-BTC quy định:

“1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ các quy định trên, nếu Hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng thỏa mãn điều kiện tại khoản 1, Điều 6, TT TT 123/2012/TT-BTC thì sẽ được hạch toán vào chi phí được trừ và bị khống chế ở mức 10%. Nếu không thỏa mãn các đk này thì các khoản chi này sẽ không được hạch toán là chi phí được trừ.

Các khoản trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ không thuộc đối tượng bị khống chế 10%.

2. Hàng hóa của công ty cho người tiêu dùng, không thu tiền nhằm giới thiệu sản phẩm, nếu thuộc trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo thỏa mãn các quy định pháp luật về hoạt động khuyến mại quảng cáo thì DN phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền; dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo theo quy định tại tiết a, điểm 2.4, Phụ lục 4, Ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính (thay thế Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010).

Nếu Hàng hóa của công ty cho người tiêu dùng, không thu tiền nhằm giới thiệu sản phẩm không thỏa mãn quy định của pháp luật về khuyến mại quảng cáo, tức là thuộc trường hợp hàng cho, biếu, tặng thì xử lý theo trường hợp (b). DN lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng

LỚP TIN HỌC VĂN PHÒNG CƠ BẢNxem ngay

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁNxem ngay

KHÓA HỌC KẾ TOÁN CHO GIÁM ĐỐC CHỦ DOANH NGHIỆPxem ngay


    TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

    Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

    Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *