Trang chủ » Tài liệu kế toán » Quy định về tỷ lệ trích bảo hiểm

Quy định về tỷ lệ trích bảo hiểm

Theo quy định của Luật BHXH (2006) và văn bản pháp luật khác có liên quan hiện hành, tỷ lệ các khoản trích theo lương bao gồm Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và Kinh phí công đoàn (KPCĐ) áp dụng cho từng giai đoạn (xem Bảng 1 đến Bảng 4). Tỷ lệ trích đối với doanh nghiệp (DN) đóng góp được đưa vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ và người lao động (NLĐ) đóng góp thường được trừ vào lương như sau:

Bảng 1 – Tỷ lệ các khoản trích theo lương áp dụng giai đoạn từ 1995 đến 2009

Các khoản trích theo lương DN (%) NLĐ (%) Cộng (%)
1. BHXH 15 5 20
2. BHYT 2 1 3
3. BHTN
4. KPCĐ 2 2
Cộng (%) 19 6 25

Bảng 2 – Tỷ lệ các khoản trích theo lương áp dụng giai đoạn từ 2010 đến 2011

Các khoản trích theo lương DN (%) NLĐ (%) Cộng (%)
1. BHXH 16 6 22
2. BHYT 3 1,5 4,5
3. BHTN 1 1 2
4. KPCĐ 2   2
Cộng (%) 22 8,5 30,5

Bảng 3 – Tỷ lệ các khoản trích theo lương áp dụng giai đoạn từ 2012 đến 2013

Các khoản trích theo lương DN (%) NLĐ (%) Cộng (%)
1. BHXH 17 7 24
2. BHYT 3 1,5 4,5
3. BHTN 1 1 2
4. KPCĐ 2   2
Cộng (%) 23 9,5 32,5

Bảng 4 – Tỷ lệ các khoản trích theo lương áp dụng giai đoạn từ 2014 trở về sau

Các khoản trích theo lương DN (%) NLĐ (%) Cộng (%)
1. BHXH 18 8 26
2. BHYT 3 1,5 4,5
3. BHTN 1 1 2
4. KPCĐ 2   2
Cộng (%) 24 10,5 34,5


Leave a Comment

Tắt Quảng Cáo [X]
giam 40% hoc phi