1

Quy định về khai thuế TNDN

KHÓA HỌC KẾ TOÁN KÈM RIÊNG THEO YÊU CẦU 1-1 xem ngay

KHÓA HỌC KẾ TOÁN NỘI BỘ CẤP TỐC ONLINE xem ngay

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG xem ngay

Quy định về khai thuế TNDN

Nguyên tắc tính thuế, khai thuế TNDN

 • Người nộp thuế phải tính số tiền thuế phải nộp theo chương II Thông Tư 123/2012, trừ trường hợp cơ quan thuế ấn định thuế hoặc tính thuế theo quy định tại Điều 37 và Điều 38 của Luật Quản lý thuế.
 • Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế với cơ quan thuế theo mẫu quy định và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ.
 • Nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc Người nộp thuế đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì Người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định (trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc tạm ngừng kinh doanh và không phát sinh nghĩa vụ thuế).
 • Kỳ tính thuế năm được tính theo năm dương lịch hoặc năm tài chính của người nộp thuế. Cụ thể một số trường hợp sau:

– Đối với doanh nghiệp đang hoạt động tính từ 01/01 đến 31/12 (doanh nghiệp khai theo năm dương lịch) hoặc bắt đầu từ ngày 01 tháng đầu quý này đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau (doanh nghiệp khai theo năm tài chính);

– Đối với doanh nghiệp mới thành lập tính từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh đến 31/12, trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên ngắn hơn 3 tháng thì được cộng gộp vào kỳ tính thuế năm sau;

– Trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh, chấm dứt hợp đồng hoặc chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp thì thời gian kết thúc tính đến ngày chấm dứt hoạt động hoặc chuyển đổi lại doanh nghiệp.

Trách nhiệm và địa điểm nộp hồ sơ khai thuế TNDN

 • Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.Người nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế TNDN phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.
 • Người nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, Người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.
 • Người nộp thuế có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động khác địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đơn vị đóng trụ sở chính thì Người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại nơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.
 • Đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc của các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty nếu đã hạch toán được doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế thì đơn vị thành viên phải kê khai nộp thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị thành viên.
 • Đơn vị thành viên có hoạt động kinh doanh khác với hoạt động kinh doanh chung của tập đoàn, tổng công ty và hạch toán riêng được thu nhập từ hoạt động kinh doanh đó thì đơn vị thành viên khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị thành viên.

Hồ sơ khai thuế TNDN

 • Tờ khai quyết toán thuế TNDN (mẫu số 03/TNDN) ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính;
 • Báo cáo tài chính năm và các tài liệu khác có liên quan.
 • Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai (tuỳ theo thực tế phát sinh của doanh nghiệp):

+ Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC theo mẫu số 03-1A/TNDN dành cho Người nộp thuế thuộc các ngành sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; mẫu số 03-1B/TNDN dành cho Người nộp thuế các ngành ngân hàng, tín dụng hay mẫu số 03-1C/TNDN dành cho Người nộp thuế  là các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán ;

+ Phụ lục chuyển lỗ mẫu số 03-2/TNDN (nếu có);
+ Phụ lục thuế TNDN được ưu đãi (nếu có) theo mẫu 03-3A/TNDN, mẫu số 03-3B/TNDN, mẫu số 03- 3C/TNDN;
+ Phụ lục thuế TNDN đã nộp nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế mẫu số 03-4/TNDN (nếu có);
+ Phụ lục thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản mẫu số 03-5/TNDN;
+ Phụ lục tính nộp thuế TNDN của doanh nghiệp có các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc mẫu số 05/TNDN (nếu có);
+ Phụ lục giao dịch liên kết theo mẫu GCN-01/QLT quy định tại Phụ lục 1- GCN/CC (nếu có) ban hành kèm theo Thông tư số 66/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết.
+ Phụ lục báo cáo trích, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ (nếu có) ban hành kèm theo Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 9/2/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN

– Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
– Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày phát sinh các trường hợp đó.
– Trường hợp do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ Người nộp thuế không thể nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn thì thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời gian gia hạn không quá sáu mươi ngày kể từ ngày hết hạn phải nộp hồ sơ. Người nộp thuế phải có văn bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế gửi cơ quan thuế trước khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.

Nguyên tắc lập tờ khai thuế TNDN

– Số tiền ghi trên tờ khai làm tròn đến đơn vị là đồng Việt Nam, không ghi số thập phân.
– Các số liệu ghi trên tờ khai phải chính xác, rõ ràng, không được tẩy xoá.
– Các chỉ tiêu không có số liệu phát sinh trong kỳ tính thuế thì bỏ trống không ghi.
– Tờ khai thuế phải lập đúng mẫu quy định, ghi đầy đủ thông tin định danh theo đăng ký với cơ quan thuế, mã số thuế và có người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh ký tên, đóng dấu
– Người nộp thuế không được thay đổi khuôn dạng, thêm, bớt hoặc thay đổi vị trí của bất kỳ chỉ tiêu nào trong tờ khai thuế.

LỚP TIN HỌC VĂN PHÒNG CƠ BẢNxem ngay

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁNxem ngay

KHÓA HỌC KẾ TOÁN CHO GIÁM ĐỐC CHỦ DOANH NGHIỆPxem ngay


  TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

  Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

  Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *