1

Nguyên lý kế toán

Nguyên lý kế toán cơ bản

Dựa theo đề cương môn học Nguyên lý kế toán của Hội đồng Ngành kế toán, giáo trình được kết cấu thành bảy chương, trong đó có quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Kế toánđược Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2003 và những sửa đổi của hệ thống kế toán theo các chuẩn mực kế toán mới hiện nay.

  • Chương 1: Giới thiệu về kế toán
  • Chương 2: Phương pháp chứng từ kế toán
  • Chương 3: Phương pháp tài khoản kế toán
  • Chương 4: Phương pháp tính giá và kế toán các quá trình kinh doanh
  • Chương 5: Sổ kế toán
  • Chương 6: Phương pháp tổng hợp – cân đối và báo cáo tài chính kế toán chủ yếu
  • Chương 7: Bộ máy kế toán và mô hình tổ chức bộ máy kế toán

Để xem chi tiết nội dung của giáo trình Nguyên Lý Kế Toán Cơ Bản

“Tải Tài Liệu Kế Toán , kiểm toán miễn phí – Học kế toán thực hành 100% trên chứng từ thực tế của các doanh nghiệp – Trung Tâm Học thực hành kế toán Hà Nội”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *