1
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Công ty KTHN

Cách hạch toán chi phí không được trừ khi quyết toán thuế TNDN

Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN thì hạch toán, xử lý như thế nào? KẾ

Xem thêm

Các khoản chi phí được trừ và Không được trừ tính thuế TNDN

KẾ TOÁN HÀ NỘI tham khảo và chia sẻ cho các bạn: Tổng hợp các khoản chi phí được trừ

Xem thêm

Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

Theo điều 11 Thông tư 78/2014/TT-BTC và điều 11, 12 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định: Mức thuế suất thuế thu

Xem thêm