1

Cách tính thuế thu nhập cá nhân

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN CẤP TỐC xem ngay

HỌC KẾ TOÁN GIẢM 50% HỌC PHÍ xem ngay

LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN GIÁ RẺ xem ngay

Cách tính thuế thu nhập cá nhân một cách đơn gian nhất

Trường hợp bạn chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ở một nơi thì sẽ được cơ quan trả thu nhập sẽ kê khai và nộp thuế thay cho bạn. Nếu bạn có thu nhập từ nhiều nguồn (kinh doanh và tiền lương…) thì bạn được chọn nơi nộp hồ sơ đăng ký thuế tại công ty chi trả thu nhập, hoặc tại chi cục thuế nơi kinh doanh.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) như sau:

Ví dụ: trong tháng 9/2011, bạn có thu nhập 30 triệu đồng và đang nuôi hai con nhỏ. Ngoài ra, bạn đã đóng góp một triệu đồng cho một cơ sở nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật và chi hai triệu đồng để mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bắt buộc. Vì bạn có thu nhập trên 9 triệu đồng, nên sẽ không được miễn thuế theo chính sách mới áp dụng trong 5 tháng cuối năm 2011, mà sẽ nộp thuế theo mức giảm trừ và biểu thuế quy định tại luật thuế thu nhập cá nhân.

Như vậy, với thu nhập 30 triệu đồng, trong tháng 9/2011 bạn phải đóng thuế thu nhập cá nhân là 2,31 triệu đồng.

Biểu thuế thu nhập cá nhân:

Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế/tháng
(triệu đồng)
Thuế suất (%)
1 Đến 5 5
2 Trên 5 đến 10 10
3 Trên 10 đến 18 15
4 Trên 18 đến 32 20
5 Trên 32 đến 52 25
6 Trên 52 đến 80 30
7 Trên 80 35

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *