1

Cách kê khai thuế GTGT theo Quý và theo Tháng

KHÓA HỌC KẾ TOÁN KÈM RIÊNG THEO YÊU CẦU 1-1 xem ngay

KHÓA HỌC KẾ TOÁN NỘI BỘ CẤP TỐC ONLINE xem ngay

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG xem ngay

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo quý hoặc theo tháng chi tiết: Cách xác định kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý, cách xác định kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp, hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp hồ sơ … mới nhất theo Thông tư 156, 151, 119, 93/2017/TT-BTC của Bộ tài chính.

 Chú ý: Việc đầu tiên các bạn cần làm trước khi Kê khai thuế GTGT đó là: Doanh nghiệp phải tự xác định xem DN mình thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT nào theo 2 trường hợp như sau:
– Phương pháp kê khai: Theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp 
– Kỳ kê khai: Theo quý hay theo tháng.

=> Dưới đây Kế toán Hà Nội xin hướng dẫn chi tiết các bước như sau:

I. Cách xác định kê khai thuế GTGT theo Quý hoặc theo Tháng:

1) Cách xác kê khai thuế GTGT theo Quý:

Theo điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC quy định:
 – Khai thuế GTGT theo quý áp dụng đối với những Doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

– Những Doanh nghiệp mới thành lập thực hiện kê khai thuế GTGT theo quý.

         Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý.

Ví dụKẾ TOÁN HÀ NỘI bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 6/2018 => Thì năm 2018 và 2019 kê khai thuế GTGT theo quý. Sau đó căn cứ vào doanh thu của năm 2019 để xác định năm 2020 kê khai thuế theo tháng hay theo quý.

Ví dụ: Công ty A bắt đầu hoạt sản xuất kinh doanh từ tháng 01/2018 => Thì năm 2018 thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Sau đó căn cứ vào doanh thu của năm 2018 (đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định năm 2019 kê khai thuế theo tháng hay theo quý.
2) Cách xác định đối tượng kê khai thuế GTGT theo Tháng:

– Khai thuế GTGT theo tháng áp dụng đối với những Doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề > 50 tỷ đồng.

3) Cách xác định doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ năm trước liền kề làm điều kiện xác định đối tượng khai thuế giá trị gia tăng theo quý:

 hướng dẫn cách kê khai thuế giá trị gia tăng

– Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là Tổng doanh thu trên các Tờ khai thuế GTGT của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch (bao gồm cả doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng và doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng).
– Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính cho đơn vị trực thuộc thì doanh thu bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị trực thuộc.

Lưu ý:
– Doanh nghiệp có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo tháng hay khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.

– Trường hợp DN đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mẫu 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 151) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

4. Thời kỳ kê khai thuế GTGT theo quý

– Việc thực hiện khai thuế GTGT theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. 
– Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016.

II. Cách xác định kê khai thuế GTGT theo phương pháp Khấu trừ hoặc Trực tiếp:

1. Đối tượng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

Theo điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định:

– Phương pháp khấu trừ thuế GTGT áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ bao gồm:
    + Những Doanh nghiệp có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 1 tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ 
    + Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam kê khai khấu trừ nộp thay.
    + Những Doanh nghiệp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT (Như: Những DN mới thành lập, DN có doanh thu năm trước < 1 tỷ … cụ thể như bên dưới) 

Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao gồm:
 
a) Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ.
 
b) Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.
    Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.
    Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có dự án đầu tư không thuộc đối tượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng có phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt thuộc đối tượng đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.
 
c) Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.
 
d) Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ.
 
đ) Tổ chức kinh tế khác hạch toán được thuế GTGT đầu vào, đầu ra không bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã.

Lưu ý: Hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp nhé thì Không được đăng ký pp khấu trừ nhé.

Chú ý:
Trước đây: Những Doanh nghiệp thuộc đối tượng đăng ký tự nguyện theo pp khấu trừ (nêu trên) thì phải nộp Mẫu 06/GTGT.
=> Nhưng từ ngày 5/11/2017 theo Thông tư 93/2017/TT-BTC (hướng dẫn chi tiết tại Công văn 4253/TCT-CS) thì đã bãi bỏ Mẫu 06/GTGT như vậy:

Việc xác định phương pháp tính thuế GTGT khấu trừ hay trực tiếp căn cứ theo Hồ sơ khai thuế GTGT do Doanh nghiệp gửi đến cơ quan thuế, cụ thể:
    – Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT đến cơ quan thuế.
    – Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng phương pháp trực tiếp thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 03/GTGT, 04/GTGT đến cơ quan thuế.

=> Hạn chậm nhất là trước thời hạn nộp hồ sơ khai thuế kỳ đầu tiên.
VD: Kế toán Hà Nội thành lập ngày 25/6/2018 -> Muốn kê khai theo pp khấu trừ => Sẽ nộp Tờ khai thuế GTGT Mẫu 01/GTGT (của quý 2/2018) chậm nhất là ngày 30/7/2018.

Hồ sơ khai kê thuế GTGT theo pp Khấu trừ gồm:

– Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT.

2. Đối tượng kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

– Những DN mới thành lập.

– Doanh nghiệp có doanh thu hàng năm < 1 tỷ

– Hộ, cá nhân kinh doanh.

=> DN mới thành lập và DN có doanh thu năm trước liền kề < 1 tỷ) => Muốn kê khai theo PP khấu trừ thì làm theo hướng dẫn bên trên phần 1 nhé.

Hồ sơ kê khai thuế GTGT theo pp Trực tiếp:

– Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT

3. Nếu là DN kinh doanh mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý thì:

Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bằng giá trị gia tăng nhân với thuế suất thuế GTGT áp dụng đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.
    Giá trị gia tăng của vàng, bạc, đá quý được xác định bằng giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra trừ (-) giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào tương ứng.
        Giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra là giá thực tế bán ghi trên hóa đơn bán vàng, bạc, đá quý, bao gồm cả tiền công chế tác (nếu có), thuế giá trị gia tăng và các khoản phụ thu, phí thu thêm mà bên bán được hưởng.
        Giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào được xác định bằng giá trị vàng, bạc, đá quý mua vào hoặc nhập khẩu, đã có thuế GTGT dùng cho mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý bán ra tương ứng.
 
Trường hợp trong kỳ tính thuế phát sinh giá trị gia tăng âm (-) của vàng, bạc, đá quý thì được tính bù trừ vào giá trị gia tăng dương (+) của vàng, bạc, đá quý. Trường hợp không có phát sinh giá trị gia tăng dương (+) hoặc giá trị gia tăng dương (+) không đủ bù trừ giá trị gia tăng âm (-) thì được kết chuyển để trừ vào giá trị gia tăng của kỳ sau trong năm. Kết thúc năm dương lịch, giá trị gia tăng âm (-) không được kết chuyển tiếp sang năm sau.

Hồ sơ khai thuế GTGT theo pp trực tiếp trên GTGT:

– Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 03/GTGT

III. Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT:

– Kê khai thuế GTGT theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của quý tiếp theo.
VD: Tờ khai quý 2/2018 -> Chậm nhất là ngày 30/7/2018

– Kê khai thuế GTGT theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp.
VD: Tờ khai tháng 6/2018 -> Chậm nhất là ngày 20/7/2018

Chú ý: Dù có phát sinh hay không phát sinh thì hàng quý (hoặc hàng tháng) vẫn phải nộp Tờ khai thuế GTGT nhé.
IV. Thời hạn nộp tiền thuế GTGT

– Hạn nộp tiền thuế GTGT cũng là hạn nộp tờ khai nhé (nếu có phát sinh tiền thuế phải nộp).

————————————————————————– 

Các bạn muốn học lập báo cáo quyết toán thuế cuối năm chuyên sâu trên phần mềm HTKK bằng hóa đơn thực tế thì có thể tham gia: Học kế toán thực hành
————————————————————

cách kê khai thuế gtgt theo quý hoặc tháng

LỚP TIN HỌC VĂN PHÒNG CƠ BẢNxem ngay

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁNxem ngay

KHÓA HỌC KẾ TOÁN CHO GIÁM ĐỐC CHỦ DOANH NGHIỆPxem ngay


    TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

    Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

    Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *